3/22 Moo4 Phetkasem Rd., Soi 81 Nongkhaem, Bangkok 10160,
Line Official : @pm-tech

02 811 2590-3 หรือ 02 814 8880
info@petkasem.ac.th

เขียนโดย Admin PM-Tech
หมวด:

 

หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้เรียน    

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จบจาก ม.3 หรือเทียบเท่า 

 

 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ เปิดสอนทั้งหมด 3 สาขางาน ได้แก่

สาขางาน : การบัญชี

สาขางาน : การขาย

สาขางาน : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว

เปิดสอนทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา : การท่องเที่ยว  สาขางาน   การท่องเที่ยว

สาขาวิชา : การโรงแรม         สาขางาน   การโรงแรม

 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขาวิชา ศิลปกรรม ได้แก่

สาขางาน   คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

 

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่

สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จบจาก ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า 

 

 

ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ เปิดสอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา   การบัญชี                      สาขางาน   การบัญชี

สาขาวิชา   การตลาด                     สาขางาน   การตลาด

สาขาวิชา   การจัดการทั่วไป             สาขางาน   การเทคโนโลยีสำนักงาน

สาขาวิชา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ           สาขางาน   การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สาขาวิชา   การจัดการธุรกิจค้าปลีก    สาขางาน   ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

 

 

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอนทั้งหมด 2 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชา   การท่องเที่ยว               

สาขาวิชา   การโรงแรม             สาขางาน   การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

 

ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ได้แก่

สาขางาน   คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

 

 

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่

สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ           

 

ระเบียบการ การรับสมัคร    

  • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • เอกสารใบ รบ. หรือ ใบรับรอง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
  • สำทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง
  • ในระดับ ปวช. รอบปกติ นำผู้ปกครองมาในวันมอบตัวด้วย

 

file

sp

 

 

*** ทุกหลักสูตร ไม่จำกัดอายุผู้เรียน***

เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. โทร. 02-811-2590-3