3/22 Moo4 Phetkasem Rd., Soi 81,
Nongkhaem, Bangkok 10160

02 814 8880,02 811 2590
info@petkasem.ac.th

CG , COM , IT

Computer Academic Fairs 2019 : วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

บรรยากาศงาน Academic Fairs 2019

[PM - TECH TV] EP.39 บรรยากาศงาน Academic Fairs 2019 : วิทยาการจัดการเพชรเกษม【4K】

THE STAR BOY AND GIRL OF PM-TECH 2019

[PM - TECH TV] EP.37 THE STAR BOY AND GIRL OF PM-TECH 2019 : วิทยาการจัดการเพชรเกษม【4K60FPS】

Executive Introduction of PM-Tech

ทางเลือกที่ดีกว่า แหล่งวิชาของคนรุ่นใหม่

ดร.อรพรรณ สินประสงค์

วิทยาลัย PM-Tech ของเราได้ให้ความสำคัญใน 4 คุณภาพ คือ 1.) คุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 2.) คุณภาพของบุคลากร ด้านผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ 3.) คุณภาพด้านสื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและทันสมัยในยุคปัจจุบัน 4.) คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเพิ่มสาขาวิชาให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับตลาดแรงงานในยุค 4.0

ดร.อดิศร สินประสงค์

ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าผู้เรียนสายอาชีพย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้า และมีรายได้ที่เร็วกว่า ขอให้มั่นใจกับระบบการดูแลผู้เรียนของเรา เพราะหน้าที่ของเราคือ " การสร้างเพชร PM-Tech ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีงานทำ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 " เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

อาจารย์พัชรินทร์ อินทร

DVT ทวิภาคี เทรนด์ดีของการเรียนสายอาชีพ " ทุกคนในระบบทวิภาคีจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง ใกล้ชิดกับหัวหน้างาน มีพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงในงานสายบริการก็ต้องพบลูกค้า ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง เรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ล้วนฝึกการเรียนรู้ และสามารถทำงานได้จริง เป็นคนเก่งจริง และเหมาะสมกับตลาดแรงงานในปัจจุบันมาก

ประกาศผล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ประเภท 1. ทักษะวิชาชีพการบัญชี 2. ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี และ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ประเภท การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ประจำปีการศึกษา 2562

คลิก เพื่อตรวจสอบการประกาศผลการแข่งขัน
Business person

เอกลักษณ์ , อัตลักษณ์ และ คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัย PM-Tech

" เอกลักษณ์ " ระบบดูแลเด่น เน้นวิชาการ " อัตลักษณ์ " ทักษะวิชาชีพดี มีคุณธรรม " คุณธรรมอัตลักษณ์ " มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา

" คิดวิเคราะห์เก่ง เน้นไอที ดีปฏิบัติจริง คล่องได้หลายภาษา กล้าแสดงออก " เก่งคิดวิเคราะห์เพราะเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เก่งหลักการ และเทคนิคเพื่อให้สามารถปฏิบัติการด้านบัญชีในเชิงวิเคราะห์วางแผน

Accountiong

"เชี่ยวชาญทุกสิ่ง ปฏิบัติได้จริง กล้าเผชิญทุกสถานการณ์ " เรียนรู้หลักเทคนิคในการบริหารด้านการตลาด การจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ ศึกษาการเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด การค้าปลีก และการบริหารจัดการทั่วไป

Management Button

"ยอดเยี่ยมนำสมัย ใส่ใจบริการ ก้าวไกลสร้างสรรค์ สู่นักบริหารการโรงแรม" เรียนรู้เทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรม การจัดการธุรกิจด้านการนำเที่ยว เพื่อพัฒนาศิลปะด้านการท่องเที่ยว และการบริหารธุรกิจโรงแรมอย่างสร้างสรรค์

Hotels & tourism

" ผู้นำด้านไอที เชี่ยวชาญสู่ระดับมาตรฐานสากล" การนำความรู้ความสามารถทางด้านไอที ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน Software และ Hardware

Information Technology

" รอบรู้ทันสมัย เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ สู่การเป็นนักธุรกิจ และ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีศิลปะ " เรียนรู้เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะ สร้างทักษะในการใช้โปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ

Computer & Graphic

ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการด้านการศึกษา เพื่อยกระดับการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยการจัดการความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการต่างๆ เช่น สมาคมโรงแรมไทย , Home Pro , Central Group , Minor , Food Passion , Mida Hotel NakonPathom และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย

Bilatera