3/22 Moo4 Phetkasem Rd., Soi 81,
Nongkhaem, Bangkok 10160

02 814 8880,02 811 2590
info@petkasem.ac.th

PM-TECH วิทยาลัยศีล 5

พิธีเปิดชมรมรักษาศีล 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

พิธีไหว้ครู นักศึกษารอบปกติ

PM - TECH TV EP.12/2 พิธีไหว้ครู นักศึกษารอบปกติ (official 1080p) [HD]

ปฐมนิเทศลูกเพชร PM-Tech

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รอบปกติ

Executive Introduction of PM-Tech

ทางเลือกที่ดีกว่า แหล่งวิชาของคนรุ่นใหม่

ดร.อรพรรณ สินประสงค์

วิทยาลัย PM-Tech ของเราได้ให้ความสำคัญใน 4 คุณภาพ คือ 1.) คุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 2.) คุณภาพของบุคลากร ด้านผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ 3.) คุณภาพด้านสื่อการเรียนการสอน ที่สอดคล้องและทันสมัยในยุคปัจจุบัน 4.) คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเพิ่มสาขาวิชาให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับตลาดแรงงานในยุค 4.0

ดร.อดิศร สินประสงค์

ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าผู้เรียนสายอาชีพย่อมมีโอกาสเจริญก้าวหน้า และมีรายได้ที่เร็วกว่า ขอให้มั่นใจกับระบบการดูแลผู้เรียนของเรา เพราะหน้าที่ของเราคือ " การสร้างเพชร PM-Tech ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีงานทำ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 " เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

อาจารย์พัชรินทร์ อินทร

DVT ทวิภาคี เทรนด์ดีของการเรียนสายอาชีพ " ทุกคนในระบบทวิภาคีจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริง ใกล้ชิดกับหัวหน้างาน มีพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน รวมถึงในงานสายบริการก็ต้องพบลูกค้า ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง เรียนรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ล้วนฝึกการเรียนรู้ และสามารถทำงานได้จริง เป็นคนเก่งจริง และเหมาะสมกับตลาดแรงงานในปัจจุบันมาก

ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับมัธยมศึกษา ปี2560

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมตาม "โครงการ Young PM-Tech เพชรจรัสด้านวิชาการและวิชาชีพ"

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร
Business person

เอกลักษณ์ , อัตลักษณ์ และ คุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัย PM-Tech

" เอกลักษณ์ " ระบบดูแลเด่น เน้นวิชาการ " อัตลักษณ์ " ทักษะวิชาชีพดี มีคุณธรรม " คุณธรรมอัตลักษณ์ " มีวินัย สุจริต จิตอาสา

" คิดวิเคราะห์เก่ง เน้นไอที ดีปฏิบัติจริง คล่องได้หลายภาษา กล้าแสดงออก " เก่งคิดวิเคราะห์เพราะเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เก่งหลักการ และเทคนิคเพื่อให้สามารถปฏิบัติการด้านบัญชีในเชิงวิเคราะห์วางแผน

Accountiong

"เชี่ยวชาญทุกสิ่ง ปฏิบัติได้จริง กล้าเผชิญทุกสถานการณ์ " เรียนรู้หลักเทคนิคในการบริหารด้านการตลาด การจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ ศึกษาการเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด การค้าปลีก และการบริหารจัดการทั่วไป

Management Button

"ยอดเยี่ยมนำสมัย ใส่ใจบริการ ก้าวไกลสร้างสรรค์ สู่นักบริหารการโรงแรม" เรียนรู้เทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรม การจัดการธุรกิจด้านการนำเที่ยว เพื่อพัฒนาศิลปะด้านการท่องเที่ยว และการบริหารธุรกิจโรงแรมอย่างสร้างสรรค์

Hotels & tourism

" ผู้นำด้านไอที เชี่ยวชาญสู่ระดับมาตรฐานสากล" การนำความรู้ความสามารถทางด้านไอที ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน Software และ Hardware

Information Technology

" รอบรู้ทันสมัย เชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ สู่การเป็นนักธุรกิจ และ การใช้เทคโนโลยีอย่างมีศิลปะ " เรียนรู้เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะ สร้างทักษะในการใช้โปรแกรมได้อย่างมืออาชีพ

Computer & Graphic

ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการด้านการศึกษา เพื่อยกระดับการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยการจัดการความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการต่างๆ เช่น สมาคมโรงแรมไทย , Home Pro , Central Group , Minor , Food Passion , Mida Hotel NakonPathom และบริษัทชั้นนำอีกมากมาย

Bilatera