3/22 Moo4 Phetkasem Rd., Soi 81,
Nongkhaem, Bangkok 10160

02 811 2590-3
info@petkasem.ac.th

เขียนโดย Admin PM-Tech
หมวด:
b12
           
             
p080   p067   p043

อาจารย์ศิริชัย  ขำงาม

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการทั่วไป

 
  อาจารย์กิตติพงษ์  สว่างลาภ

 อาจารย์บุษบง  อุบลเผื่อน
p075   p035   p064

อาจารย์ประสิทธิ์  พิมพ์เวียงคำ

  อาจารย์จารุวรรณ  ทองคงหาญ   อาจารย์อภิวรรณ  แพงมา
         
p024 p026

อาจารย์ดารณี  มีรอด

อาจารย์ธิดารัตน์  แซ่ตัน