3/22 Moo4 Phetkasem Rd., Soi 81,
Nongkhaem, Bangkok 10160

02 811 2590-3
info@petkasem.ac.th

เขียนโดย Admin PM-Tech
หมวด:
b6
           
             
p046   p076   p065

อาจารย์พัชรินทร์  อินทร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
 

อาจารย์พงพิพัฒน์  ศิริรัตนากุล

หัวหน้างานทวิภาคี

 อาจารย์อัปสร  แสงทิพย์

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

p047   p031   p053

อาจารย์ภัคธวรรณ  ด้วงมั่ง

  อาจารย์ศิริรัตน์  ผิวขำ   อาจารย์วลิญา  เพียแก่นแก้ว
         
p029 p051

อาจารย์วรรณพร  เรียนพิศ

อาจารย์วดาพร  เมืองพลงาม